Skip to main content

Privacy Policy

1. Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

1.1. De website beschikbaar op het adres www.5am.be (hierna: de “Website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van FIVE AM bvba, met ondernemingsnummer BE0840060877 en met maatschappelijke zetel te Gasstraat 2b 8500 Kortrijk (hierna ook: “Verwerkingsverantwoordelijke”, “wij” of “ons”).

1.2. Deze privacy policy beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website. Deze privacy policy beoogt een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij raden u ten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

1.3. Deze privacy policy is enkel van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website door Verwerkingsverantwoordelijke en/of door verwerkers (bv. externe dienstverleners of onderaannemers) die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken en daartoe met ons een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.

Deze privacy policy dekt verder op geen enkele wijze het privacybeleid van andere websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen of van ondernemingen of entiteiten die adverteren in onze diensten.

1.4. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”). Onze aangestelden of medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben evenzeer de verplichting de GDPR na te leven.

1.5. Deze privacy policy wordt elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de Website. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: question@5am.be. Wij zullen u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven.

1.6. Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 03/07/2018.

1.7. Wij dienen u er op te wijzen dat voor het uploaden of plaatsen op de Website van informatie met betrekking tot andere personen u steeds de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken perso(o)n(en) moet hebben.

2. Wie zijn wij en hoe kunt ons contacteren?


Rechtsvorm: bvbaVennootschapsnaam: FIVE AM
Handelsnaam: FIVE AM
Maatschappelijke zetel: Gasstraat 2b 8500 Kortrijk
BTW-nummer: BE 0840 060 877
Telefoonnummer: 0032 56 74 41 32
E-mail: question@5am.be
Hyperlink(s) Website: www.5am.be

3. Contactgegevens Data Protection Officer


Niet van toepassing

4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?


Wij verwerken uw persoonsgegevens die door u op of via de Website worden meegedeeld enkel om:

Google Analytics

5. Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?


5.1. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien:

a. de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden

5.2. In ieder geval, vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy - door de knop ok aan te klikken voorafgaand aan het gebruik van de Website en/of het verwerken van persoonsgegevens op of via de Website - geeft u ons de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in deze privacy policy.

6. Welke persoonsgegevens verwerken wij?


6.1. Op of via de Website verwerken wij enkel, en voor zover u deze verstrekt, volgende persoonsgegevens:

a. Elektronische identificatiegegevens (IP-adressen, cookies, …) Zie 6.2

6.2. Wij verwerken o.m. ook volgende gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen en de door u bezochte pagina’s op de Website (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s). Deze gegevens worden automatisch (zelfs zonder enige registratie), enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere verbetering van de Website verwerkt.

7. Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog (naast Verwerkings-verantwoordelijke)?


Uw persoonsgegevens worden in opdracht van ons o.m. ook verwerkt door onze IT leverancier SKINN. Deze verwerking wordt geregeld in een verwerkersovereenkomst die wij met hen hebben gesloten.

8. Geven wij uw persoonsgegevens door aan (bedrijven of entiteiten in) niet-EU landen?


Niet van toepassing

9. Waar, hoe en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?


9.1. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server combell server en Google Inc.

9.2. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 4 bepaalde doeleinden te bereiken. In dit opzicht kunnen wij uw persoonsgegevens dus nog enige tijd bewaren. Wij zullen uw persoonsgegevens minimum 2 jaar.

10. Wat zijn uw rechten?


10.1. U hebt het recht om ons te verzoeken om:

- inzage van uw persoonsgegevens;- verbetering (rectificatie) of verwijdering (wissing) van uw persoonsgegevens;- beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

10.2. U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

10.3. U hebt het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

10.4. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

10.5. U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit.

10.6. De uitoefening van bovenstaande rechten is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de GDPR.

10.7. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u ons eenvoudigweg een verzoek richten op

question@5am.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

11 Wat zijn onze verplichtingen?


11.1. Wij treffen alle passende maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen die is afgestemd op de risico’s voor en bij de bescherming van uw persoonsgegevens.

11.2. Wij houden een verwerkingsregister bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

11.3. [Indien van toepassing - Wij hebben een Data Protection Officer aangewezen die ons informeert en adviseert over onze verplichtingen op grond van de GDPR, die toeziet op de naleving van de GDPR en het contactpunt is met de bevoegde privacyautoriteiten.]

11.4. Wij werken mee met de bevoegde privacyautoriteiten (op hun verzoek).

11.5. Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, beveiligingsincidenten of datalekken (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding van uw persoonsgegevens) onmiddellijk aan de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.

In geval dergelijke inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de GDPR, zullen wij dit ook melden aan u.

In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van dergelijke inbreuk in verband met uw persoonsgegevens of deze van anderen, kunt u ons contacteren op het e-mailadres question@5am.be.

11.6. Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de GDPR, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.

Vragen? Contacteer ons gerust: question@5am.be